‘กีฬา (Sports)’ คำนี้มาจากไหนและคืออะไร

Sports‘กีฬา (Sports)’ คำนี้มาจากไหนและคืออะไร

            เมื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยทั่วไปบนโลกแห่งนี้ต่างก็ต้องการให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพที่แข็งแรงที่จะกล่าวในที่นี้นั้นได้รวมไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ความปรารถนาให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง 2 อย่างควบคู่ไปนี้นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้เกิดเป็นคำที่เรียกขนานนามกันว่า ‘กีฬา (Sports)’ ขึ้นนั่นเอง

            กีฬา (Sports) ก็คือกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีร่างกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งในด้านสรีระของร่างกายและภายในจิตใจ เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้ว ก็ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่ไปอีกเช่นกัน ทั้งยังช่วยบรรเทาความเครียดพร้อมฝึกทักษะในด้านหนึ่งๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่างกายของตนเอง เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย แล้วยังรวมไปถึงการเกิดกีฬาเพื่อการแข่งขันอีกด้วย

ประเภทของกีฬาพื้นฐาน

            ความนิยมของกีฬาในแต่ละคนหรือช่วงวัยของแต่ละประเทศทั่วโลก อาจจะแตกต่างกันไปด้วยหลากหลายปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดกีฬาในหลากหลายประเภทขึ้นเช่นกัน แต่โดยสรุปในที่นี้แล้วจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆก็คือ กลุ่มที่หนึ่งกีฬาประเภทความเร็ว ซึ่งจะมีการกำเนิดความเร็วเป็นที่ตั้ง เช่น การวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง การว่ายน้ำจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง กลุ่มที่สองเป็นประเภทการเล่นกีฬาแบบเล่นเป็นคู่หรือแบบเล่นเป็นทีม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเภทกีฬาต่อสู้กันและกันตามกฎและกติกา เพื่อฝึกฝนร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมไปถึงฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งงแกร่ เช่น กีฬาเทคควันโด เป็นต้น และยังมีกีฬาประเภทแบ่งทีม ซึงกีฬาประเภทนี้นอกจากจะฝึกร่างกายให้แข็งแรงในทางตรงแล้ว ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทางอ้อมอีกเช่นกัน เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเก็ตบอล กีฬาวอลเล่บอล ที่ต้องแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายและยังมีกติกาที่แฝงให้ผู้เล่นนั้นเกิดการทำงานเป็นทีม กลุ่มที่สามเป็นประเภทกีฬาเพื่อบรรลุผล อาทิเช่น กีฬายิงธนู และกีฬายิงปืน ที่จะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เล่นต้องทำตามเป้าหมายให้สำเร็จบรรลุผล ประเภทที่สี่ก็คือกีฬาประเภทการแสดงต่างๆ อาทิเช่น กีฬาว่ายน้ำ กีฬาโต้คคลื่น กีฬาดำน้ำ กีฬายิมนาสติค ที่ผู้เล่นมักจะต้องมีการฝึกสรีระของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายไปพร้อมๆกับฝึกความแข็งแรง เป็นต้น ประเภทที่ห้าเป็นกีฬาประเภทเน้นความแข็งแรงเป็นหลัก อาทิเช่น กีฬายกน้ำหนัก กีฬาทุ่มน้ำหนัก ที่ผู้เล่นต้องผ่านการฝึกร่างกายของตนเองให้ความแข็งแรงอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.