ประกันชั้น 3 ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเช่นกัน

ประกันชั้น 3ประกันชั้น 3 ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเช่นกัน

ประกันชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2 โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะให้ความคุ้มครองในความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยในวงเงินจำนวนหนึ่ง มีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินกับรถยนต์คันทำประกันภัย ดังนี้

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3

  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

หากเมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน (ต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ในกรณีที่ได้เกิดความเสียหายต่อทางทรัพย์สิน บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดยไม่ได้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดให้กับรถคันที่เอาประกันกันซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 กับ พ.ร.บ. รถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประกันขั้นต่ำที่สุดที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี ให้ความคุ้มครองจำกัด บางทีก็เรียกกันว่า ประกันภัยบุคคลที่สาม โดยครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ซึ่งคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารฝ่ายตรงข้าม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ให้ผลประโยชน์ในวงเงินที่จำกัด และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายของรถของคุณ การสูญหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองทั้งคนและรถคู่กรณีเท่านั้น ในกรณีที่ผู้กรณีเกิดบาดเจ็บสาหัส พ.ร.บ. รถยนต์ วงเงินมีจำกัด ซึ่งอาจไม่พอในค่ารักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นการซื้อประกันชั้น 3 จึงถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของคู่กรณีเรานั่นเองอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันราคาของเบี้ยประกันรถยนต์ค่อนข้างที่จะแพง จึงทำให้ประกันชั้น 3 ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อย และมีราคาถูกและคุ้มค่าตามความต้องการของผู้ทำประกันที่สุด ดังนั้นการเลือกทำประกันชั้น 3 จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเช่นกัน

เปรียบเทียบราคาประกันชั้น 3 ได้ที่ www.mrkumka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.